برترين نوع ايمان آن است كه بدانى هر جا هستى خدا با توست. حضرت محمد(ص)